DRAMSKO DELO BRANISLAVA NUŠIĆA – TRADICIJA I SAVREMENOST / DRAMATIC OPUS OF BRANISLAV NUŠIĆ – TRADITION AND CONTEMPORARINESS

Novi Sad, Sterijino pozorje, 2015. – 360 str. – ISBN 978-86-85145-42-1

Zbornik radova sa Međunarodnog simpozijuma o delu Branislava Nušića, koji je održan 20. novembra 2014. u Novom Sadu, u svečanoj sali Matice srpske. Neposredan povod bila je 150. godišnjica od rođenja B. Nušića (1864-1938). Simpozijum su organizovali Sterijino pozorje, Srpska akademija nauka i umetnosti (Beograd) i Matica srpska (Novi Sad).

Zbornik, baš kao i sam simpozijum, otvara Pozdravno slovo akademika Dušana Kovačevića. Slede izlaganja učesnika: Boro Drašković, Ala Tatarenko, Svetislav Jovanov, Igor Perišić, Jelica Stevanović, Miloš Latinović, Gordana Todorić, Ivana Ignjatov Popović, Dimitrije Kokanov, Nebojša Bradić, Dragana Čolić Biljanovski, Marina Milivojević Mađarev, Zoran T. Jovanović, Milivoje Mlađenović, Zoran Đerić, Aleksandar Pejčić, Srđan Vukadinović, Vesna Krčmar, Miroslav Radonjić, Slavica Garonja Radovanac. Tekstovi su objavljeni na srpskom jeziku, ćirilicom (izuzev teksta S. Vukadinovića koji je na bosanskom jeziku i latinicom), sa rezimeima na engleskom jeziku. Kraći tekstovi su u celini prevedeni na engleski. Većina tekstova su naučni radovi sa odgovarajućom opremom (sažetak, ključne reči, literatura), dok je manji broj tekstova pisan u formi eseja.

U dodatku je objavljen popis premijera dramskih tekstova i dramatizacija proze Branislava Nušića u profesionalnim pozorištima Jugoslavije i na jugoslovenskom pozorišnom prostoru, od 1900. do 2015, koji je sačinio Dejan Penčić Poljanski.

Urednik: dr Zoran Đerić.
Saradnica na projektu: MA Snežana Savkić.
Prevod na engleski: Lidija Kapičić, Vera Krmpot.
Korice i tehničko uređivanje: Robert Jenei.
Štampa: Sajnos, Novi Sad, 2015.
Tiraž: 300 primeraka.