Snežana B. Kesić
JOVAN HRISTIĆ, DRAMSKI PISAC I TEORETIČAR

 

Biblioteka „Dramaturški spisi“

Urednik dr Zoran Đerić

Sterijino pozorje, Novi Sad 2019. – 272 str. – ISBN 978-86-85145-69-8

 

Profil svestranog stvaraoca i predanog teoretičara u duhovnom poslanju modernog klasicizma, centriran oko fenomena drame i pozorišta, dramskog pisca, teoretičara i kritičara, osvetljen je u ravni preispitivanja krucijalnih pitanja o drami, Hristićeve lucidne i autentične recepcije u trajnoj vrednosti.

U ovoj knjizi akcentovana je Hristićeva nemetodska teorijska orijentacija u marginalizaciji naučnih strategija, pretpostavljanjem njegove primarne želje rediteljskog poziva teoretičarskom. U često inovativnim tumačenjima sagledavao je aspekte drame i pozorišta, korelirajući klasicističkim afinitetom (u okviru čega i interesovanje za antičku tragediju) modernoj paradigmi, u uverenju da dramska i pozorišna kriza u ravni apstraktne protivrečnosti klasičnog i modernog kriju mogućnosti za umeravanje antinomija često neusaglašenih u praksi.

U analizi Hristićeve teorijske dramske paradigme problematizovan je odnos  optike tradicionalne i savremenih teorija, u okviru čega su ispitivana težišta njegovog istraživačkog fokusa: recepcija (ne)mimetičkog karaktera drame, dramske situacije, dramskog dijaloga, uloge reditelja u pozorišnoj kreaciji, čitaoca/gledaoca u relaciji dramski tekst/pozorišna predstava, intertekstualnosti kao stvaralačke formule, mita u dramama srpskih pisaca, odnosa prema njegovim antičkim i neoklasičarskim uzorima i prema avangardi. U okviru Hristićevog poetičkog žanrovskog pluralizma i sinkretičkog  pesničkog i esejističkog diskursa, tumačen je odnos drame i poezije i drame i proze, sa akcentom na esejistički karakter njegovih teorijskih postavki.

 

O autorki

Snežana Kesić (1978, Novi Sad) doktorirala je na Odseku za srpsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Autorka je zbirki poezije Sluh za ljubav (2007), Istrenuće (2012), stručnih članaka „Poetički igrokaz Rada Drainca” (Sveske, Pančevo 2013), „Lirska alhemija poetskog hodočašća ’Hleb od ruža’ Tanje Kragujević” (Koraci, Kragujevac 2015), „Stvaralačka formula ženskog autorstva u recepciji Virdžinije Vulf” (Kulturni heroj, 2015), „Puls beskraja u skučenim menama konačnosti” (Vladimir Kopicl, 27 pesama: Tenkovi i lune, Bagdala, Kruševac 2015), „Jovan Hristić, profil teoretičara drame” (Scena, Novi Sad 2015), „Mitski obrazac kao intertekstualni poligon za refleksivno višeglasje” (Philologia, Beograd 2016), „Tragedija u recepciji Jovana Hristića” (Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i jezik, Novi Sad 2016), „Pesnički diskurs Milana Dedinca u avangardnoj kompilaciji ’Od nemila do nedraga: 1921–1956’“, Reči, Beograd 2017), „Rade Drainac u polemičkom diskursu jugoslovenske književne scene između dva svetska rata“ (Bagdala, Kruševac, 2017). Živi u Novom Sadu.