Gordana Todorić
ALEKSANDAR POPOVIĆ: DRAMSKI GOVOR O VREMENU I SVETU 

Doktorska disertacija Gordane TodorićAleksandar Popović – dramski govor o vremenu i svetu (poetika postmodernizma u dramama Aleksandra Popovića), nastala je kao rezultat višegodišnjeg, pregalačkog bavljenja poetičkim i značenjskim odlikama dramaskog dela Aleksandra Popovića, pisca kojeg je pozorišni svet još za života proglasio klasikom, da bi književni aspekt njegovog stvaralaštva i njegovo mesto u tradicijskom nizu moderne srpske književnosti postalo predmet ozbiljnijih istraživanja tek u našem vremenu. (…)

Gordana Todorić u Popovićevim dramama otkriva složenu intertekstualnu mrežu koja je zahtevala uvide ne samo u sferu književne teorije nego i u širu oblast diskursa kulture. Ovim pristupom, autorka je ostvarila važan doprinos tumačenju istorije srpske dramske književnosti. A postmodernističke strategije čitanja Popovićevog dramskog opusa nesumnjivo otkrivaju koliko istorijski razvoj moderne srpske drame može doprineti preciznijem sagledavanju razvoja moderne srpske književnosti, pa i sagledavanju njenog mesta u širem, evropskom kontekstu, više ne kao prevashodno sledbeničkog.

Autorka svoje istraživanje zasniva na nekoliko književnoteorijski jasno artikulisanih pristupa: reč je pre svega o problematici žanra i jezičkih postupaka, razmatranju statusa vremena u delu, funkciji pesme u drami, o tematizaciji nacionalnog i dijalogu sa književnim nasleđem. Ovo je Gordani Todorić poslužilo da komponuje tekst izuzetno složene, ali istovremeno i precizne i funkcionalne strukture, koji uspeva da prividno haotični svet Popovićevih drama sagleda i ispita kao sistem. Ta obuhvatnost pristupa i sistematičnost ogledaju se u slojevitoj interpretaciji celine Popovićeve dramaturgije za odrasle, i uspostavljanju osobene hijerarhije njegovih drama. Tako autorka Aferu LJiljak opaža kao centralnu dramu Popovićevog korpusa, s čime se može polemisati (kao sa najvećim brojem zaista uspelih interpretacija književnosti), ali što u njenoj monografiji i njenom sistemu razmišljanja snažno ističe i fokusira neke nedovoljno istražene aspekte Popovićeve spisteljske poetike.

Dr LJiljana Pešikan LJuštanović

O AUTORKI

Dr Gordana Todorić diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na Odseku za srpsku književnost. Magistarsku tezu Poetičke odlike ranih drama Aleksandra Popovića (2007) i doktorsku disertaciju Poetika postmodernizma u dramama Aleksandra Popovića (književni postupci, dekonstrukcija temeljnih obrazaca, novo čitanje tradicije)(2015), odbranila je na matičnom fakultetu.

Bavi se književnošću XX veka, kao pedagog i kao istraživač. Osim dramske produkcije, u istraživačkom fokusu dr Gordane Todorić su jevrejske teme u srpskoj/jugoslovenskoj književnosti  (u saradnji sa Moshe David Gaon Centrom, Ben Gurion Univerziteta u Negevu). Članica je Svetske asocijacije za jevrejske studije (World Union of Jewish Studies). Redovno učestvuje u radu domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Povremeno sarađuje sa Centrom za empirijska istraživanja religije (CEIR) u Novom Sadu.

Objavila je mnografiju Ludus i logotezis Aleksandra Popovića (2012) u izdanju Pozorišnog muzeja Vojvodine. Piše i objavljuje radove o književnosti Filipa Davida, Davida Albaharija, Eriha Koša, Ive Andrića, Žaka Konfina.

Ponosna je majka dvoje divne dece.