Izaberite stranicu

Вера Копицл 
МЕТАЈЕЗИК ИШЧАШЕНОГ ЖАНРА 

 

Библиотека „Експозиција“, књига 2 
Уредник др Зоран Ђерић 
Стеријино пoзорје, Нови Сад 2018. – 157 стр. – ISBN 978-86-85145-62-9 

Књига отвара једно поље интертекстуалног читања у којем се прати драматургија Милене Марковић у кореспонденцији са Брехтовим епским театром, фрагментарном формом постдрамског текста, као и начин на који се успоставља метатекстуална веза на посебној линији српске драмске традиције – Борисава Станковића, Александра Поповића и Љубомира Симовића.

Доминантна карактеристика поетике Милене Марковић, како налази ауторка, подједнако је изражена у њеној поезији и драми, а одликује је експеримент и поигравање формом као и канонима жанра, при чему је у њеном целокупном опусу посебно провокативна и занимљива употреба сонга. Поглавље „Форматирање сонга” односи се на драмски текст Милене Марковић и прати контекстуализацију делова текста намењених певању, употребу првих препева познатих матрица и промену контекста, до песама које Марковићева преноси из својих песничких збирки и фазе када их и формално обележава као сонг. Тако ауторка термин перформатив употребљава у тумачењу функционалности сонга унутар драмске структуре. Истраживати улазак поезије у драмски текст и драматичност језика поезије Милене Марковић, сматра Вера Копицл, значи истовремено представљати жанровске могућности и начин на који уметничка форма сама по себи постаје симболичка игра, знак. Зато је анализа сложеног поетског света и компликованих уметничких стратегија морала бити поткрепљена и теоријском апаратуром: Аристотеловим инсистирањем на песничком језику у драми, теоријом перформативности Џудит Батлер, Брехтовом дијалектиком свакоденевног позоришта и V-ефекта, стратегијама феминистичког позоришта, трансформативном анализом и теоријом интертекстуалности Јулије Кристеве, као и искуствима експеримената језичке поезије, деконструкције постдрамског текста, метајезика ишчашеног жанра.

др Бранка Јакшић Провчи

О ауторки

Вера Копицл је завршила Филозофски факултет у Новом Саду, специјализoвала на Универзитету Нови Сад у оквиру Асоцијације центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања (АЦИМСИ), а звање МА стекла на Филозофском факултету у Новом Саду, Одсек за југословенску и општу књижевност. Председница Савеза феминистичких организација „(Ре)конекција“, чији пројекти су уврштени у апликациону књигу „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“. Основала и уређивала Међународни видео фестивал жена аутора „ВидеоМедеја“, ауторка изложбе новосадских сликарки Огледало аниме, коауторка Мултимедијалне конференције К.А.Т.

Приредила Женску читанку, монографију Поуке и полемике о Милици Милетић Томић, зборник текстова о видео уметности ВидеоМедеја. Објављивала текстове у часописима ПроФемина, Арт централа, Култура, Интеркултуралност, Књиженство.