Сцена 2019. бр. 2

  • Нови Сад, 2019.
  • број 2
  • година LV
  • ISSN 0036‑5734